• 021 66313156

    با ما در تــــماس باشیـــد

فولاد فيدار

نقش میلگرد درمقاوم سازی ساختمان

نقش میلگرد درمقاوم سازی ساختمان

در ادامه بحث مقاوم سازی ساختمان میخواهیم یکی دیگر از مصالح ومقاطع فولادی پرکاربرد دراین راستا را مورد بررسی قرار دهیم. ساخت بناهای ضدزلزله یا حتی الامکان مقاوم دربرابر زلزله, یکی از مباحث مهم مقررات ملی ساختمان است که اصول ومبانی تعین شده آن در فصل 23 ام این آیین نامه به ویژه درمناطق زلزله خیزباید رعایت شود ونکات وجزییات قابل اجرای آن به طور مفصل در آن آورده شده است که بیشتر مربوط به خاموت زنی واصول مربوط به آن است.

خاموت به میلگردهای فولادی به کاررفته درتیر وستون های بتنی گفته میشود که سازه های بتن آرمه راتشکیل میدهند ودر آیین نامه ملی ساختمان به آن فولاد جان یا فولاد برشی قائم و همچنین فولاد عرضی اطلاق میشود. کاربرد میلگرد دربتن وخاموت در سازه های بتنی به منظور جلوگیری از ایجاد ترک مورب وافزایش مقاومت برشی وخمشی سازه است زیرا این خاموت ها یا میلگردهای به کاررفته, تنش حاصل از برش مقطع را به طرفین انتقال داده ومانع ایجاد یا گسترش ترک آن میشود وبدین ترتیب, سازه بتنی دچار شکست وتخریب نمیشود وهمین امر جزء اصول اولیه مقاوم سازی ساختمان به شمار میرود.

تعداد شاخه میلگردهای به کاررفته در خاموت وحالت یا جهت کاربرد آنها, منجر به تغییراتی در نوع خاموت (باز یابسته بودن خاموت) شده ومیزان مقاومت برشی وخمشی وحتی مقاومت پیچشی آن درسازه بتنی تاثیرگذار است که همگی این موارد بستگی به شرایط ومحل اجرای سازه بتنی خواهد داشت. بیشترین سایز میلگردهای به کاررفته درخاموت شامل سایزهای 8 ,10 و 12 است که سرآنها به شکل قلاب هایی با زوایای 45 یا 90 درجه درآمده وبرای کاربرد در بتن آرمه آماده میشوند.

لازم به ذکراست که مهندسین ومعماران معتقدند که اگر انتهای این میلگردها 135 درجه به طرف داخل خم شوند میتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند و درمقابل تنشهای ناگهانی مانند زلزله به خوبی عمل کرده وسازه بتنی رادر مقابل ترک وتخریب ایمن کنند ودر غیراینصورت (عدم خم کافی) فقط بارمرده ساختمان را افزایش داده و موجب هدررفت هزینه ها (هزینه میلگرد و مصالح به کاررفته درخاموت وبتن آرمه) خواهند شد. همانطور که مشخص است، میلگرد نقش زیادی در مقاوم سازی ساختمان ها دارد به همین دلیل بالا رفتن قیمت میلگرد میتواند تاثییر زیادی در قیمت ساختمان و صنایع مرتبط داشته باشد.


به طور کلی میلگردها به شکلهای متنوعی در بتن مورد استفاده قرار میگیرند از جمله:

روش های استفاده از میلگرد در بتن

میلگرد سیتکا یا میلگرد راستا: به کارگیری این نوع میلگرد در بتن موجب افزایش مقاومت فشاری دربتن وهمچنین مقاومت کششی آن میشود.
خاموت: افزایش مقاومت برشی وممانعت ازایجاد وگسترش ترک وبیرون زدگی میلگردهای طولی براثر کمانش وتنش.
خرک: بیشتر درفونداسیون به کار میرود ونقش آن ایجاد دوشبکه متوالی افقی در کف سازه بتنی به فاصله ای مشخص است برای تقویت مقاومت سازه بتنی.
سنجاقی:کاربرد این نوع میلگرد باعث افزایش مقاومت برشی وپیوستگی بیشتر خاموت (میلگردهای عرضی) بامیلگردهای طولی میشود.
رکابی: این میلگردها دردیوارها ودالها کاربرد دارند تاآرماتورهای طولی وعمودی را دربتن ریزی محافظت کنند.
اتکا: این نوع میلگرد برای ایجاد مقاومت برشی بیشتر درتکیه گاه تیرها به کارمیروند تا لنگرهای منفی ایجادشده در این بخش راخنثی کنند.
پس همانطور که ملاحظه شد کاربرد میلگرد در ساختمان سازی نقش بسزایی در افزایش مقاومت سازه به ویژه درسازه های بتنی خواهد داشت اما نوع وسایز وتعداد میلگرد به کاررفته باید دقیق بوده و زیر نظر مهندس ومعمار مربوطه وبنابر نکات واصول مندرج در آیین نامه ملی ساختمان باشد تا بهترین عملکرد را داشته باشد و کادر مجرب ومتعهد شرکت پتروفولاد فیدار با درنظر گرفتن نکات وموارد مذکور میتواند مشاوری امین در این زمینه بوده وعزیزان را درخرید درست ودقیق مصالح مورد نیاز یاری رساند.   

 

@ fooladfidar

021 - 66313156