• 021 66313156

  با ما در تــــماس باشیـــد

 • قیمت پروفیل صنعتی در انبار تهران

  برای اطلاع از  قیمت پروفیل صنعتی موجود در بازار ایران میتوانید به جدول های موجود در این صفحه مراجعه نمایید و یا با کارشناسان فروش شرکت تماس حاصل نمایید.

   

  قیمت پروفیل صنعتی در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 1 ساعت پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1266
  • پروفیل 50*50
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 48 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1265
  • پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 58 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1264
  • پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 58 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1263
  • پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 86 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1262
  • پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 77 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1261
  • پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 87 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1260
  • پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 96 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1259
  • پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 106 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1258
  • پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 87 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1257
  • پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 116 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1256
  • پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 125 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1255
  • پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 135 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1254
  • پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 116 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1253
  • پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 154 کیلوگرم
  • پروفیل 5 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-1266
  • نام : پروفیل 50*50
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 48 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1265
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 58 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1264
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 58 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1263
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 86 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1262
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 77 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1261
  • نام : پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 87 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1260
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 96 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1259
  • نام : پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 106 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1258
  • نام : پروفیل 60*120
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 87 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1257
  • نام : پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 116 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1256
  • نام : پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 125 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1255
  • نام : پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 135 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1254
  • نام : پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 116 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1253
  • نام : پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 154 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 5 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت پروفیل صنعتی در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 3 روز پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  • FCP-1252
  • پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 70 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1251
  • پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 70 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1250
  • پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 81 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1249
  • پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 93 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1248
  • پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 104 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1247
  • پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 116 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1246
  • پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 127 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1244
  • پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 139 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1243
  • پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 150 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1242
  • پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 162 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1241
  • پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 139 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • FCP-1240
  • پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 185 کیلوگرم
  • پروفیل 6 میلیمتر
  • 7,050 تومان

  • 1398 / 09 / 24

  • کد:FCP-1252
  • نام : پروفیل 60*60
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 70 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1251
  • نام : پروفیل 40*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 70 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1250
  • نام : پروفیل 60*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 81 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1249
  • نام : پروفیل 80*80
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 93 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1248
  • نام : پروفیل 90*90
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 104 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1247
  • نام : پروفیل 100*100
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 116 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1246
  • نام : پروفیل 110*110
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 127 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1244
  • نام : پروفیل 120*120
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 139 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1243
  • نام : پروفیل 130*130
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 150 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1242
  • نام : پروفیل 140*140
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 162 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1241
  • نام : پروفیل 80*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 139 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  • کد:FCP-1240
  • نام : پروفیل 160*160
  • 6 متر
  • انبار تهران
  • 185 کیلوگرم
  • برند:پروفیل 6 میلیمتر
  • قیمت: 7,050 تومان

  • :توضیحات بیشتر 1398 / 09 / 24
  قیمت پروفیل صنعتی در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 2 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر
  قیمت پروفیل صنعتی در انبار تهران
  تاریخ بروز رسانی : 2 هفته پیش
  • کد
  • نام
  • طول هر شاخه
  • محل بارگيري
  • وزن هر شاخه
  • برند
  • قیمت
  • توضیحات بیشتر

طراحی و توسعه:نونگار پردازش

@ fooladfidar

021 - 66313156